Dwars door Lievegem

Algemene voorwaarden

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van vzw Lievegem Loopt, met maatschappelijke zetel te Rijvers 58B, 9930 Zomergem, OND 0786.487.381, hierna “LL” of ‘de organisator’.

Voor al uw vragen is LL uw aanspreekpunt. LL is te bereiken elke werkdag tussen 9u en 17u. Telefoon: 0496/58.14.63 – E-mail: dwarsdoorlievegem@hotmail.com.

Artikel 1.             Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsgeld volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Artikel 2.             Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.

In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.  

Artikel 3.             Opbergruimte

Deelname aan een evenement en betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Op bepaalde evenementen voorziet de organisator een opbergruimte waar de Deelnemer vrijblijvend en kosteloos persoonlijke spullen kan achterlaten. De organisatie zal alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om de ruimte zo goed mogelijk te bewaken, doch gebruik ervan is op eigen risico.  De organisator raadt de Deelnemer af om waardevolle spullen mee te nemen of op te bergen. De organisator is in geen geval aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Deelnemer.

 

 

Artikel 4.             Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldige inschrijving en indien aan hierna volgende leeftijdsvereisten is voldaan (tenzij De Deelnemer de toestemming heeft – of begeleiding krijgt – van zijn/haar wettelijke voogd.

Loopevenementen

5km: min.10 jaar op het moment van deelname

11km: min.12 jaar op het moment van deelname

21km: min.16 jaar op het moment van deelname

Kidscross: vergezeld van een wettelijke voogd

Artikel 5.             Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6.             Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

LL meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

Artikel 7.             Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen hiervoor telefonisch contact nemen met LL (elke werkdag tussen 9u en 17u via telefoon nr. 0496/58.14.63) of kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse. Ingeval wijziging van inschrijving ter plaatse betalen deelnemers hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd.

Deelnemers die van afstand willen wisselen, kunnen hiervoor telefonisch contact nemen met LL of dit ter plaatse, op de dag van het evenement. Ingeval wijziging van afstand ter plaatse betalen deelnemers hiervoor een administratieve kost zoals ter plaatse geafficheerd. Indien voor de nieuw gekozen afstand een meerprijs geldt, zal die ook worden aangerekend. 

Het is niet mogelijk om een inschrijving voor een evenement in te wisselen voor een andere editie van dat evenement, noch voor een ander evenement van de organisator.

Artikel 8.             Aanbevelingen gezond & veilig sporten en COVID-19

Deelnemen vereist een goede gezondheid en een goede conditionele voorbereiding.  De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde.  De organisator beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

De organisator heeft de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen voor het evenement. De deelnemer verklaart de van kracht zijnde maatregelen, welke op elk ogenblik door de organisator aangepast kunnen worden aan de omstandigheden en alsdan geldende regels, strikt te zullen opvolgen.

De deelnemer wordt aanbevolen om niet aan het evenement deel te nemen ingeval van symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid.

Risicogroepen worden afgeraden om deel te nemen aan het evenement.

Artikel 9.             Afgelasting van het evenement – overmacht – aansprakelijkheid

Algemeen

LL is enkel aansprakelijk voor een aan haar toerekenbare tekortkoming, voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden. De totale aansprakelijkheid van LL is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde dienst, zijnde het inschrijvingsgeld.

Aansprakelijkheid in geval van overmacht is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van LL om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten (“fait du Prince”), terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden (zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden, overstromingen, enz.), brand, oproer, oorlog of oorlogsdreiging, opstand, epidemie, pandemie (zoals COVID-19), staat van quarantaine, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, onlusten op de openbare weg, blokkades, stakingen of lock-outs, demonstraties en andere verstorende ongeregeldheden.

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

COVID-19

COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 of andere besmettelijke ziekte, waaronder wordt verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon of ander levend organisme of door een zaak. De organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het evenement.

Ingeval de organisator het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen (“overmacht”), zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

Afgelasting

Bij afgelasting van het evenement door LL, buiten de gevallen van overmacht, zullen de tickets omgeruild worden tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement of een ander evenement van LL. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met het evenement, zoals service- en administratiekosten en eventuele extra’s (zoals o.a. merchandising, T-shirts, trainingsschema, goede doel,…), zullen niet worden terugbetaald.

Artikel 10.           Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor LL.  LL en haar partners zullen deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van LL en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. 

Artikel 11.           Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  LL zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.     

 

Artikel 12.           Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden. 

Artikel 13.           Toepasselijk recht – bevoegdheid

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van LL bevoegd.